Zabezpečujeme všetky úkony pre realizáciu Vašich plánov

Projektovanie stavieb

Investičný zámer – obsahom investičného zámeru je súhrn požiadaviek investora s námetným riešením umiestnenia stavby do lokality, ako aj predbežné odhady bilancií potrieb, spotrieb  a nákladov predmetného riešenia stavby.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie – slúži ako príloha na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby vo vzťahu k okoliu.

Architektonická štúdia – vzniká v prvotnej fáze v koordinácii s názormi, požiadavkami a predstavami investora. Obsahuje  predbežný návrh budúcej stavby z dispozičného, prevádzkového a z veľkej miery tiež estetického hľadiska. Výsledkom architektonickej štúdie je portfólio približujúce pohľad budúcej stavby. Obsahuje pôdorysy, rezy, pohľady, vizualizácie (3D  model), architektonickú situáciu a jednoduchú technickú správu.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu, taktiež pri zmene stavby , napríklad pri prístavbe, nadstavbe, či pri stavebných úpravách. Projekt pre stavebné povolenie obsahuje všetky časti projektovej dokumentácie potrebnej na získanie stavebného povolenia. Čiastkové zložky projektu obsahujú: sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, architektonicko – stavebnú časť, statický posudok, zdravotno-technické zariadenia, vykurovanie, elektroinštaláciu, plynoinštaláciu a požiarno- bezpečnostné riešenie.

Realizačný projekt – je nadstavbou projektu pre stavebné povolenie. Jeho úlohou je vyriešenie všetkých detailov a procesov,  ktoré sa na stavbe vyskytnú. Realizačný projekt je od projektu pre stavebné povolenie obohatený o presné výkazy materiálov  a výkazy výmer, ktoré nám slúžia pri výbere jednotlivých subdodávok, alebo pre zakúpenie konkrétnych stavebných    materiálov pri samotnej realizácii stavby

Projekt skutočného vyhotovenia stavby – v prípade, ak bolo projektové riešenie na stavbe zrealizované inak a stavebný úrad požaduje dokumentáciu tohto riešenia, je potrebné vypracovať projekt skutočného vyhotovenia. V projekte sú zaznamenané všetky úpravy uskutočnené v priebehu fázy realizácie projektu.

Inžinierska činnosť

Pred začatím realizácie, prístavby, nadstavby či rekonštrukcie stavby je potrebná komunikácia s príslušnými úradmi. Inžinierska činnosť našej spoločnosti pozostáva zo zastupovania investora pred stavebným úradom a inštitúciami. V rámci inžinierskej činnosti vykonávanej vždy na základe splnomocnenia od investora zabezpečujeme pre našich klientov kompletnú dokladovú časť s povoleniami potrebnými pre začatie realizácie stavby.

Realizačná činnosť

Spoločnosť POHORI sa okrem projekčnej činnosti venuje tiež komplexnej realizácii stavieb. (hrubá stavba, ukončovacie práce, rekonštrukcie, úpravy exteriérov a interiérov)

Naši partneri…

Pomáhajú nám pri realizácii stavieb

TECTUM NOVUM a.s., krov, strechy, väzníky, drevostavba, Zemné – DOKA SLOVAKIA, debniaca technika, s.r.o., Bratislava – STAVEBNINY DEK, Nové Zámky – BMI GROUP: Bramac, Icopal, Ivánka pri Nitre, Štúrovo – SIKA HUNGÁRIA kft, stavebná chémia a materiály, Maďarsko – STO ÉPÍTŐANYAG kft, špeciálne stavebné materiály, Maďarsko – ÚJ HÁZ CENTRUM, stavebniny, Maďarsko

Umiestnenie projektov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.