SLUŽBY

PROJEKTOVANIE STAVIEB

Investičný zámer – obsahom investičného zámeru je súhrn požiadaviek investora s námetným riešením umiestnenia stavby do lokality, ako aj predbežné odhady bilancií potrieb, spotrieb  a nákladov predmetného riešenia stavby.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie – slúži ako príloha na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby vo vzťahu k okoliu.

Architektonická štúdia – vzniká v prvotnej fáze v koordinácii s názormi, požiadavkami a predstavami investora. Obsahuje  predbežný návrh budúcej stavby z dispozičného, prevádzkového a z veľkej miery tiež estetického hľadiska. Výsledkom architektonickej štúdie je portfólio približujúce pohľad budúcej stavby. Obsahuje pôdorysy, rezy, pohľady, vizualizácie (3D  model), architektonickú situáciu a jednoduchú technickú správu.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu, taktiež pri zmene stavby , napríklad pri prístavbe, nadstavbe, či pri stavebných úpravách. Projekt pre stavebné povolenie obsahuje všetky časti projektovej dokumentácie potrebnej na získanie stavebného povolenia. Čiastkové zložky projektu obsahujú: sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, architektonicko – stavebnú časť, statický posudok, zdravotno-technické zariadenia, vykurovanie, elektroinštaláciu, plynoinštaláciu a požiarno- bezpečnostné riešenie.

Realizačný projekt – je nadstavbou projektu pre stavebné povolenie. Jeho úlohou je vyriešenie všetkých detailov a procesov,  ktoré sa na stavbe vyskytnú. Realizačný projekt je od projektu pre stavebné povolenie obohatený o presné výkazy materiálov  a výkazy výmer, ktoré nám slúžia pri výbere jednotlivých subdodávok, alebo pre zakúpenie konkrétnych stavebných    materiálov pri samotnej realizácii stavby.

Projekt skutočného vyhotovenia stavby – v prípade, ak bolo projektové riešenie na stavbe zrealizované inak a stavebný úrad požaduje dokumentáciu tohto riešenia, je potrebné vypracovať projekt skutočného vyhotovenia. V projekte sú zaznamenané všetky úpravy uskutočnené v priebehu fázy realizácie projektu.

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Pred začatím realizácie, prístavby, nadstavby či rekonštrukcie stavby je potrebná komunikácia s príslušnými úradmi. Inžinierska činnosť našej spoločnosti pozostáva zo zastupovania investora pred stavebným úradom a inštitúciami. V rámci inžinierskej činnosti vykonávanej vždy na základe splnomocnenia od investora zabezpečujeme pre našich klientov kompletnú dokladovú časť s povoleniami potrebnými pre začatie realizácie stavby.

REALIZAČNÁ ČINNOSŤ

Spoločnosť POHORI sa okrem projekčnej činnosti venuje tiež komplexnej realizácii stavieb. (hrubá stavba, ukončovacie práce, rekonštrukcie, úpravy exteriérov a interiérov)

Najnovšie Projekty

ZABEZPEČUJEME VŠETKY POTREBNÉ ÚKONY, ČINNOSTI A SLUŽBY VRÁTANE PORADENSTVA PRE INVESTOROV PRE ÚSPEŠNÚ REALIZÁCIU INVESTIČNÝCH PLÁNOV

Načítam…
  • Vadaš Thermal Vstup

  • Vadaš Thermal predajné stánky

Naši partneri...

NÁM POMÁHAJÚ PRI REALIZÁCII STAVIEB

  • ABW
  • Lindab
  • DOKA
  • Tectum Novum
  • BMI

TECTUM NOVUM A.S., KROV, STRECHY, VÄZNÍKY, DREVOSTAVBA, ZEMNÉ – DOKA SLOVAKIA, DEBNIACA TECHNIKA, S.R.O., BRATISLAVA – STAVEBNINY DEK, NOVÉ ZÁMKY – BMI GROUP: BRAMAC, ICOPAL, IVÁNKA PRI NITRE, ŠTÚROVO – SIKA HUNGÁRIA KFT, STAVEBNÁ CHÉMIA A MATERIÁLY, MAĎARSKO – STO ÉPÍTŐANYAG KFT, ŠPECIÁLNE STAVEBNÉ MATERIÁLY, MAĎARSKO – ÚJ HÁZ CENTRUM, STAVEBNINY, MAĎARSKO